Oldal aljára


Tisztelt Vállalkozás Vezetője/Tulajdonosa!

Kérem, olvassa el levelem, melyben tájékoztatni kívánom az Önre és vállalkozására vonatkozó tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatos szabályozási rendeletekről!
1. számú melléklet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelethez
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
-Kivonat-
Az 1996. évi XXXI. törvény - mely a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól - 18. § (2) bekezdése előírja, hogy: „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni."
Az előírásokkal kapcsolatosan a tűzvédelmi vállalkozásom szakmai tevékenységét, ha igénybe kívánja venni, az alábbi elérési címeimen meg teheti.
Szaktevékenységeimről röviden.
Tűzoltó készülékek és eszközök forgalmazása, helyszínre telepítése: (MSZ és az EN3-as Euró szabványos készülékek)
Rendszeres időszakos ellenőrzés a helyszínen is: / OKF azonosító hologrammal való bizonylatolás, nyilvántartási napló alkalmazása/
Készülékek javítása, töltése, selejtezése: Tűzvízforrások ellenőrzése, karbantartása, ehhez tartozó eszközök forgalmazása.
Az előírásokkal kapcsolatos szaktanácsadás.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség által azonosító jellel engedélyezett tűzoltó készülék javító és ellenőr, valamint tűzoltó vízforrás ellenőrzési szakmai tevékenységet végzek.

Részletesebb tájékoztatás az alábbi címeken.
Jankay László Tűzoltó készülék, Tűzivízforrás ellenőr és javító
Telephely: Fót
Tel: 06-309-445-496.
E-mail: musicjan@fw.hu
http://musicjan.freeweb.hu

Tűzoltó készülék elhelyezésére vonatkozó előírások

Az 1996. évi XXXI. törvény - mely a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól - 18. § (2) bekezdése előírja, hogy:

  1. “A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni."

35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat a Tűzoltó készülék, felszerelés fejezetében kimondja, hogy:
56. § (1) A létesítményekben a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

  1. Az “A" és “B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után.
  2. Az “A" és “B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a.) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c.) - e.) pontban foglaltak szerint;
  3. a “C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a.) pont hatálya alá nem eső részein az - “A' és “B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként;
  4. A “D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a.) pont hatálya alá nem eső részein az - .,A' és .,B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként;

e.) Az “G" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a.) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.

(2) Ha jogszabály vagy nemzeti szabvány másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (pl. kereskedelmi, iroda) helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó, illetve rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
(5) A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekin
thető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékkel kapcsolatos mulasztás esetén

A 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § b.) pontja szerint tűzvédelmi bírság szabható ki “a ... tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért."

A bírság mértéke az eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag értékének legalább 10%-a, illetve maximum 3 millió Ft erejéig.

A tűzoltó készülék ellenőrzésére, javítására vonatkozó előírások

A 2/2002. (I. 23.) BM sz. rendelet - a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról - előírja, hogy a készenlétben tartó vagy annak képviselője az MSZ EN 3 szerint minősített tűzoltó készülékeket negyedévente köteles megvizsgálni, az alábbiak szerint:

- a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
- láthatók-e, és a készülékekkel szemben állva a címkék olvashatók-e,
- használatba vétele nem ütközik-e akadályba, jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat, - épek és szerelvényekkel el vannak látva.

Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente kell elvégezni, amelynek tűrési ideje 2 hét.

A készenlétben tartásra kötelezettnek kell gondoskodni a hiányosságok kijavításáról, illetve a periodikus javítások megtörténtéről, és azt dokumentálnia kell ezen nyilvántartás alapján.
Az 1995. február 18-ig gyártási engedélyt kapott és belföldön forgalomba hozott kézi, hordozható, szállítható és járműre épített tűzoltó készülékek esetében az ellenőrzést félévente kell elvégezni.

Ellenőrzést szükséges végezni a tűzoltó készüléken, ha: - a garanciája lejárt, .
- a minőségi
bizonyítványa vagy BM OKF azonosító jele és/vagy a fémzárolása hiányzik,
- tűzoltáskor működésképtelen volt,
- azt a tűzvédelmi hatóság elrendeli.

A készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok

A tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett vagy annak képviselője, aki megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, amelynek során ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülékek:

- a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
- láthatók-e és a készülékekkel szemben állva a címkék olvashatók-e, - használatbavétele nem ütközik-e akadályba,
- jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat, - épek és szerelvényekkel el vannak látva.

Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente kell elvégezni, amelynek tűrési ideje 2 hét.

A készenlétben tartásra kötelezettnek kell gondoskodni a hiányosságok kijavításáról, illetve a periodikus javítások megtörténtéről, és azt dokumentálnia kell.

Javítás

A tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett intézkedése alapján a rendszeres ellenőrzést, illetve javítást legalább évente kell elvégezni. Ha a tűzoltó készülék javításra szorul, akkor azt a javítás időtartamára működőképes tűzoltó készülékkel kell helyettesíteni.

A tűzoltó készülék készenlétben tartását a következők esetén ki kell zárni:

- készenlétben tartása veszélyes,
- használata veszélyes,
-
állapota miatt üzemszerű használatra alkalmatlan,
- a készülék nem rendelkezik BM OKF azonosító jellel, (több dimenziós hologram)
-
a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott tűrést. A javító szervezetnek a veszély elhárítására haladéktalanul intézkednie kell:
- ha a tűzoltó készülék hibája a helyszínen nem javítható, akkor a “JAVÍTÁSRA SZORUL" tartalmú címkével kell ellátni; a címkét szembetűnő helyen kell a tűzoltó készülékre rögzíteni, amely tartalmazza a minősítő nevét vagy azonosító jelzetét és a dátumot,
- a tűzoltó készülék javítási szükségességéről, az el nem végzett javításokról a készenlétben tartót írásban kell tájékoztatni.

A javítást követően “FELÜLVIZSGÁLVA' jelölést és BM OKF azonosító jelet kell elhelyezni a tűzoltó készüléken oly módon, hogy azonosító jel fele terjedelmével a javítást igazoló címkén helyezkedjen el. A készenlétben tartónál, a tűzoltó készülékekről vezetett nyilvántartásba be kell jegyezni a tűzoltó készülék használhatóságát igazoló “FELÜLVIZSGÁLVA' jelölést.

A tűzoltó készülékek selejtezése

A tűzoltó készülékek az állapotuk vagy jogszabályi előírás miatt nem javíthatók, ha - a tűzoltó készülék gyártása óta 20 év eltelt,

- az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre, - jogszabályi előírás alapján a forgalomból ki kell vonni,

- a tűzoltó készüléken a gyártási idő nem olvasható el.

A hajtóanyagpalackokra és a szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek palackjaira a vonatkozó szabályzatot kell figyelembe venni.

Kérdéseit, ezen tájékoztatóval és az érintett szakmai témakörrel kapcsolatosan az alábbi címeken megteheti!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség által azonosító jellel engedélyezett tűzoltó készülék javító és ellenőr, valamint tűzoltó vízforrás ellenőrzési szakmai tevékenységet végezhet.

Jankay László
Tűzoltó készülékellenőr és javító

Tel: 06-309-445-496.
E-mail: musicjan@fw.hu
http://musicjan.freeweb.hu

Oldal elejére